Adobe product operating system compatibility

Wednesday, December 30, 2009 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

Sự tương thích giữa các sản phẩm của Adobe với HĐH Windows 7 và Mac OS X Snow Leopard

Các sản phẩm của Adobe tương thích với Microsoft® Windows® 7Mac OS X Snow Leopard. Nếu bạn không tìm thấy thông tin cần thiết, hãy xem lại sau, trang này sẽ được cập nhật thông tin khi có sẵn.
sờtar
Product Windows 7 compatible Snow Leopard compatible
Adobe® Acrobat® Connect™ Pro Yes Yes
Acrobat.com Yes Yes
Adobe Acrobat Standard
Adobe Acrobat Pro
Adobe Acrobat Pro Extended
See FAQ
See FAQ
See FAQ
See FAQ
See FAQ
See FAQ
Adobe After Effects See FAQ See FAQ
Adobe AIR® Yes Yes
Adobe Audition® Yes N/A (Windows only)
Adobe Bridge See FAQ See FAQ
Camera Raw Yes Yes
Adobe Captivate® Info coming soon Info coming soon
Adobe ColdFusion Info coming soon Yes
Adobe Creative Suite® Production Premium See FAQ See FAQ
Adobe Creative Suite Design Premium See FAQ See FAQ
Adobe Creative Suite Design Standard See FAQ See FAQ
Adobe Creative Suite Web Premium See FAQ See FAQ
Adobe Creative Suite Web Standard See FAQ See FAQ
Adobe Creative Suite 4 Master Collection See FAQ See FAQ
Adobe Contribute® See FAQ See FAQ
Adobe Device Central See FAQ See FAQ
Adobe Digital Editions Info coming soon Yes
Adobe Director® No No
Adobe Dreamweaver® See FAQ See FAQ
Adobe Dynamic Link See FAQ See FAQ
Adobe Encore® See FAQ See FAQ
Extensible Metadata Platform (XMP) SDKs See FAQ See FAQ
Adobe Fireworks® See FAQ See FAQ
Adobe Flash® Professional See FAQ See FAQ
Flash Player Yes Yes
Adobe Flex® Builder™ No No
Adobe FrameMaker® Info coming soon N/A (Windows only)
Adobe Illustrator® See FAQ See FAQ
Adobe InCopy® See FAQ See FAQ
Adobe InDesign® See FAQ See FAQ
Adobe InDesign Server See FAQ See FAQ
Adobe Media Player Info coming soon Info coming soon
Adobe OnLocation™ See FAQ See FAQ
Adobe Photoshop® See FAQ See FAQ
Adobe Photoshop Extended See FAQ See FAQ
Adobe Photoshop Elements Yes Yes
Adobe Photoshop Lightroom® Yes Yes
Photoshop.com Yes Yes
Adobe Premiere® Elements Yes Info coming soon
Adobe Premiere Pro See FAQ See FAQ
Adobe Presenter See FAQ N/A (Windows only)
Adobe Reader® Yes Yes
Adobe RoboHelp® Info coming soon N/A (Windows only)
Adobe RoboHelp Server Info coming soon N/A (Windows only)
Adobe Shockwave® Player Yes See FAQ
Adobe Soundbooth® See FAQ See FAQ
Adobe Version Cue® See FAQ See FAQ

0 comments: