R.I.P. Stephen Gately (17 March 1976 - 10 October 2009)

Sunday, October 11, 2009 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

Vĩnh biệt Stephen Gately, thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Boyzone.
Stephen Patrick David Gately (17 March 1976 - 10 October 2009)

0 comments: